نقش سكوم در دستگاه گوارش پرندگان

The role of cecum in the digestive tract of birds

در این مطالعه عملكرد سكوم از ديدگاه آناتوميكي، فيزيولوژيكي، ميكروبي و تغذيه‌اي در پرندگان مورد بررسي قرار می گیرد. سازگاري‌هاي فيزيولوژيكي و آناتوميكي صورت گرفته در دستگاه گوارش پرندگان باعث شده تنها ذرات كوچك و يا محلول به همراه ادرار يا مايعات گوارشي بدرون سكوم برگشت داده شوند. در سکوم، آب و نمك‌ها باز جذب می شوند و تخمیر اسيد اوريك و كربوهيدرات ها به آمونياك و اسيدهاي چرب فرار توسط فلورميكروبي سکوم صورت می گیرد بنابراين این اندام نقش مهمي در دستگاه گوارش پرنده ايفا ‌می كند، هرچند در مورد طيور پر توليد اهميت آن هنوز بطور کامل شناسایی نشده است.