توصیه های تغذیه ای گوساله ها در هوای سرد

بحرانی ترین و پرهزینه ترین دوره رشد گوساله در پرورش گوساله های شیری، دوره قبل از شیرگیری است. در طول این دوره گوساله ها مستعد آسیب در استرس سرمایی، با دمای بحرانی پایین تر از 10 درجه سلسیوس برای گوساله های تازه متولد شده و صفر درجه سلسیوس در گوساله های بزرگتر هستند.