عوامل ضد تغذیه ای موجود در اجزاء خوراک

مواد ضد تغذيه اي مجموعه ای از ترکیبات موجود در آب يا خوراك هستند كه قابليت دسترسي يك يا تعداد بيشتري از مواد مغذي را كاهش مي دهند و بدليل اثرات منفي كه بر سلامت پرندگان مي گذارند در تغذیه طیور اهمیت دارند.