استفاده صحیح از اطلاعات ترکیب مواد علوفه ای برای جیره نویسی گاوهای شیری

Combine feed materials for rationing

با پیشرفت علم تغذیه و گسترش پرورش دام به شیوه متمرکز (intensive) استانداردهای غذایی بر اساس مواد مغذی موجود در مواد خوراکی و همچنین نیازهای دام در هر مرحله از زندگی به وجود آمد. تخمین درست و دقیق احتیاجات غذایی حیوان و تجزیه دقیق مواد خوراکی دو عامل مهم برای جیره نویسی صحیح است چرا که جیره نویسی جز روشی برای تأمین احتیاجات از مواد خوراکی که میزان مواد مغذی آنها مشخص شده است نیست. واقعیت این است که اختلاف در محتوای مواد مغذی خوراک‌‌ها، وضعیتی نیست که هر کسی آن را در تغذیه گاوهای شیری در نظر بگیرد. با این حال، بسیاری از متخصصان تغذیه، اینکه چرا دو نمونه خوراک مشابه ممکن است دارای ترکیب متفاوتی باشند را مورد بررسی قرار نداده‌اند. تفاوت در ترکیب یک خوراک را می‌توان به سه منبع مهم تقسیم نمود:

  • تجزیه‌ای (Analytical)
  • نمونه گیری (Sampling)
  • تفاوت درست یا واقعی (true or real variation)