Image
Image

مشتریان محصولات گروه بین المللی سپاهان دانه
با توجه به محدودیت های دسترسی به ذرت و سویا، راهکارهای استفاده از جایگزین های این نهاده ها و جیره های تطبیقی متناسب با محدودیت ها را دریافت می کنند.

مشتریان محصولات گروه بین المللی سپاهان دانه با توجه به محدودیت های دسترسی به ذرت و سویا، راهکارهای استفاده از جایگزین های این نهاده ها و جیره های تطبیقی متناسب با محدودیت ها را دریافت می کنند.