مسئولیت اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی، در یک تعریف عام، طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به صورت شفاف یکپارچه می کنند. از این رو گروه بین المللی سپاهان دانه با اعتقاد و باوری راسخ " مسئولیت های اجتماعی" را به عنوان رویکردی متعالی به کسب و کار همواره مدنظر قرار داده است و براساس سه رکن اصلی تشکیل دهنده توسعه پایداری یعنی اقتصاد، محیط زیست و جامعه ، استراتژی ها و سیاست های کلان خود را، در 4 رکن محصولات و خدمات، مواد اولیه، عملیات و ارتباطات تدوین نموده است.

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی، در یک تعریف عام، طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به صورت شفاف یکپارچه می کنند. از این رو گروه بین المللی سپاهان دانه با اعتقاد و باوری راسخ " مسئولیت های اجتماعی" را به عنوان رویکردی متعالی به کسب و کار همواره مدنظر قرار داده است و براساس سه رکن اصلی تشکیل دهنده توسعه پایداری یعنی اقتصاد، محیط زیست و جامعه ، استراتژی ها و سیاست های کلان خود را، در 4 رکن محصولات و خدمات، مواد اولیه، عملیات و ارتباطات تدوین نموده است.

Product
raw_material
operation
connections
Product

محصولات و خدمات

raw_material

مواد اولیه

operation

عملیات

connections

ارتباطات

محصولات و خدمات

مواد اولیه

عملیات

ارتباطات