کنسانتره 2/5% دو مرحله ای گلوبال ویژه دوره تولید مرغ تخم گذار

  • کاهش استرس دوره حداکثر تولید
  • استمرار روند تولید حداکثر اقتصادی
  • جلوگیری از بروز اثرات جانبی ناشی از کمبودهای تغذیه ای در دوره حداکثر تولید نظیر فلجی، اختلال در کیفیت پوسته و نیز ناهنجاریهای اسکلتی و ضعف عضلانی و حفظ ذخایر گلیکوژن ماهیچه سینه
  • فراهم آوردن امکان دسترسی به اهداف پرورش دهنده از جمله تولید مطلوب و استمرار حداکثر تولید اقتصادی