گلدن میکس پیش مخلوط آمینوفیت جنیوس

پیش مخلوط آمینوفیت

مزایا :

  • امکان فرمولاسیون دقیق خوراک بر اساس احتیاجات بدن پرنده
  • کاهش سطح پروتئین خام جیره و تأمین دقیق تر و مطمئن تر اسیدهای آمینه در جیره غذایی
  • کاهش اتلاف مواد مغذی به ویژه اسیدهای آمینه ضروری و بهبود راندمان اقتصادی
  • بهبود توزیع و افزایش یکنواختی مواد مغذی در خوراک نهایی
  • افزایش ضریب یکنواختی و میزان اختلاط مواد و کاهش خطای انسانی در توزین
  • کاهش فشار متابولیکی وارد بر بدن پرنده
  • دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی
  • افزایش عملکرد و بهره وری در واحدهای پرورشی
  • کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از دفع مقادیر اضافه نیتروژن از واحدهای پرورشی