نوتری گلد sid پلاس

نوتری گلد

 

مزایا :

  • افزایش بهره وری در واحدهای پرورشی

  • کاهش میزان مصرف کنجاله سویای مصرفی در جیره غذایی

  • کاهش فشار متابولیکی کبد و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن

  • کاهش تورم های متابولیکی روده

  • بهبود ابقاء ازت در بدن پرنده

  • حاوی ترکیبات پری بیوتیکی مانند MOS

  • بهبود نقائص کیفی کنجاله سویا بدون مصرف منابع گران قیمت پروتئین

  • اقتصادی ترین منبع پروتئین برای ایجاد تعادل در اسیدهای آمینه ضروری قابل هضم

  • بهبود ضریب تبدیل غذایی و خصوصیات کیفی لاشه