مزایا

  • تکنولوژی منحصر به فرد تولید با فرآیند ویژه بخاردهی هایژنایزر (به حداقل رسانی تخریب مواد مغذی حساس به حرارت و رطوبت)

  • تولید شده با فن آوری پخت سوپر کاندیشنر برای اولین بار در ایران

  • حاوی پیش ساز گلوکز و تنظیم شده بر اساس Ideal Amino Acid

  • بهبود ضریب تبدیل غذایی

  • بهبود رشد و توسعه دستگاه گوارش

  • کاهش قابلیت انتخاب دان توسط جوجه و افزایش میزان یکنواختی در گله

  • تنظیم فرمول دان پلت بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم (SID)

  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی

  • کاهش میزان اتلاف دان توسط جوجه

  • کاهش خطای تولید دان (خطای میکس، خطای کارگری و ...)