مزایا

  • کنترل و کاهش فشار متابولیکی دان پلت

  • تامین مواد مغذی مورد نیاز با سرانه مصرف حداقل

  • قابلیت هضم مناسب به علت پخت دان با حرارت غیر مستقیم

  • وزن گیری مناسب و ضریب تبدیل اقتصادی