محصولات مرغ گوشتی

GoldenSup Animal Feed
Image

مکمل های ویتامینی و معدنی (گلدن ساپ)

اهمیت استفاده از مکمل در برآوردن احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی در طیور انکار ناپذیر است. بویژه به هنگام وجود بعضی شرایط مثل بیماری، اهمیت افزودن مکمل ها در جیره بیشتر احساس می شود. گروه بین المللی سپاهان دانه مکمل های ویتامینه و معدنی خود را با استفاده از مواد اولیه با کیفیت از برترین برندهای ویتامین و مواد معدنی تولید می نماید. مکمل های ویتامینه و معدنی سپاهان دانه با برند گلدن ساپ به بازار عرضه شده و برطرف کننده نیازهای ویتامینه و معدنی متناسب با سویه های مختلف طیور پرورشی می باشد.

GoldenMix Animal Feed
Image

کنسانتره ها (گلدن میکس)

از مهم ترین خصوصیات یک کنسانتره مناسب تأمین مواد مغذی مورد نیاز پرنده و اقتصادی بودن آن می باشد. کنسانتره های گروه بین المللی سپاهان دانه با برند گلدن میکس و بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا تولید شده و ضمن تامین نیازهای تغذیه ای طیور، زمینه دستیابی به بهترین نتایج عملکردی را فراهم آورده و موجب بهبود بازده اقتصادی در پایان دوره پرورشی می گردد.

Image

پیش مخلوط ها (گلدن میکس)

NutriGold Poultry Feed
Image

پیش مخلوط ها (نوتری گلد)

محصولات مرغ گوشتی

GoldenSup Animal Feed

مکمل های ویتامینی و معدنی

اهمیت استفاده از مکمل در برآوردن احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی در طیور انکار ناپذیر است. بویژه به هنگام وجود بعضی شرایط مثل بیماری، اهمیت افزودن مکمل ها در جیره بیشتر احساس می شود. گروه بین المللی سپاهان دانه مکمل های ویتامینه و معدنی خود را با استفاده از مواد اولیه با کیفیت از برترین برندهای ویتامین و مواد معدنی تولید می نماید. مکمل های ویتامینه و معدنی سپاهان دانه با برند گلدن ساپ به بازار عرضه شده و برطرف کننده نیازهای ویتامینه و معدنی متناسب با سویه های مختلف طیور پرورشی می باشد.

GoldenSup Animal Feed

کنسانتره ها

از مهم ترین خصوصیات یک کنسانتره مناسب تأمین مواد مغذی مورد نیاز پرنده و اقتصادی بودن آن می باشد. کنسانتره های گروه بین المللی سپاهان دانه با برند گلدن میکس و بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا تولید شده و ضمن تامین نیازهای تغذیه ای طیور، زمینه دستیابی به بهترین نتایج عملکردی را فراهم آورده و موجب بهبود بازده اقتصادی در پایان دوره پرورشی می گردد.

NutriGold Poultry Feed

پیش مخلوط ها