محصولات مرغ مادر

GoldenSup Animal Feed
Image

مکمل های ویتامینی و معدنی

اهمیت استفاده از مکمل در برآوردن احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی در طیور انکار ناپذیر است. بویژه به هنگام وجود بعضی شرایط مثل بیماری، اهمیت افزودن مکمل ها در جیره بیشتر احساس می شود. گروه بین المللی سپاهان دانه مکمل های ویتامینه و معدنی خود را با استفاده از مواد اولیه با کیفیت از برترین برندهای ویتامین و مواد معدنی تولید می نماید. مکمل های ویتامینه و معدنی سپاهان دانه با برند گلدن ساپ به بازار عرضه شده و برطرف کننده نیازهای ویتامینه و معدنی متناسب با سویه های مختلف طیور پرورشی می باشد.

محصولات مرغ مادر

GoldenSup Animal Feed

مکمل های ویتامینی و معدنی

اهمیت استفاده از مکمل در برآوردن احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی در طیور انکار ناپذیر است. بویژه به هنگام وجود بعضی شرایط مثل بیماری، اهمیت افزودن مکمل ها در جیره بیشتر احساس می شود. گروه بین المللی سپاهان دانه مکمل های ویتامینه و معدنی خود را با استفاده از مواد اولیه با کیفیت از برترین برندهای ویتامین و مواد معدنی تولید می نماید. مکمل های ویتامینه و معدنی سپاهان دانه با برند گلدن ساپ به بازار عرضه شده و برطرف کننده نیازهای ویتامینه و معدنی متناسب با سویه های مختلف طیور پرورشی می باشد.