جی ال - پارت ۱۰۰

جی ال - پارت ۱۰۰ دام
  • بهبود تعادل انرژی دام
  • بهبود عملکرد تولید‌مثلی
  • خوش‌خوراکی و سهولت هضم
  • ماهیت آنتی‌کتوژنیک و پیشگیری از کتوز و کبد چرب
  • قابلیت استفاده به‌صورت مخلوط با کنسانتره و یا سرک
  • غلظت ماده مؤثر بالاتر
  • صرفه اقتصادی بالاتر