مکمل ویژه دوره انتقال

مکمل ویژه دوره انتقال دام
  • کاهش چشمگیر وقوع بیماری‌های متابولیک بعد از زایمان
  • بهبود تعادل انرژی دام
  • بهبود عملکرد تولید مثلی
  • کاهش تلفات و حذف‌ در گله
  • افزایش تولید شیر در دوره شیروای آینده
  • بهبود شاخص‌های اقتصادی گله