مکمل ویژه آنیونیک

مکمل ویژه آنیونیک دام
  • افزایش آزاد‌سازی کلسیم از استخوان‌ها، باز جذب کلسیم از کلیه و جذب روده‌ای کلسیم
  • کاهش وقوع بیماری‌های متابولیک به‌ویژه تب شیر و متعاقب آن سایر اختلالات متابولیکی
  • کاهش بیماری‌های رحمی نظیر متریت و جفت‌ماندگی
  • کاهش تلفات و حذف‌ در گله
  • افزایش تولید شیر پس از زایش
  • بهبود شاخص‌های اقتصادی گله
  • بهترین یکنواختی در میکس