مکمل های ویتامینی و معدنی گاوهای خشک و تلیسه، انتظار زایمان و تازه زا

مکمل های ویتامینی و معدنی  گاوهای خشک و تلیسه، انتظار زایمان و تازه زا

مزایا

  • بهبود متابولیسم انرژی و افزایش مصرف خوراک
  • افزایش بازده خوراک
  • بهبود عملکرد کبد
  • بهبود متابولیسم اسیدهای چرب
  • تقویت سیستم ایمنی
  • افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان بدن
  • کاهش وقوع بیماری های متابولیک
  • کاهش بالانس منفی انرژی
  • شامل سه مکمل ویژه گاوهای خشک و تلیسه، انتظار زایمان و تازه زا