گاوهای خشک و تلیسه

 • پیش مخلوط ۱۰ درصد گاوهای خشک و تلیسه
 • پیش مخلوط ۷/۵ درصد گاوهای خشک و تلیسه
 • پیش مخلوط ۱۰ درصد گاوهای خشک و تلیسه

  پیش مخلوط ۱۰ درصد گاوهای خشک و تلیسه

   • افزایش مصرف خوراک
   • بهبود متابولیسم انرژی
   • بهبود عملکرد کبد
   • تقویت سیستم ایمنی
   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط ۷/۵ درصد گاوهای خشک و تلیسه

  پیش مخلوط ۷/۵ درصد گاوهای خشک و تلیسه

   • افزایش مصرف خوراک
   • بهبود متابولیسم انرژی
   • بهبود عملکرد کبد
   • تقویت سیستم ایمنی
   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ماده خوراکی از جیره