گاوهای تازه زا

 • پیش مخلوط ۱۰ درصد گاوهای تازه زا
 • پیش مخلوط ۷/۵ درصد گاوهای تازه زا
 • پیش مخلوط ۱۰ درصد گاوهای تازه زا

  پیش مخلوط ۱۰ درصد گاوهای تازه زا

   • افزایش مصرف خوراک
   • بهبود متابولیسم کبد
   • افزایش بازده خوراک
   • کاهش بالانس منفی انرژی
   • تقویت سیستم ایمنی
   • کاهش عفونت های رحمی
   • کاهش وقوع بیماری های متابولیکی بعد از زایمان
   • افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان بدن
   • بهبود متابولیسم اسیدهای چرب
   • بهبود عملکرد تولید مثلی
   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط ۷/۵ درصد گاوهای تازه زا

  پیش مخلوط ۷/۵ درصد گاوهای تازه زا

   • افزایش مصرف خوراک
   • بهبود متابولیسم کبد
   • افزایش بازده خوراک
   • کاهش بالانس منفی انرژی
   • تقویت سیستم ایمنی
   • کاهش عفونت های رحمی
   • کاهش وقوع بیماری های متابولیکی بعد از زایمان
   • افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان بدن
   • بهبود متابولیسم اسیدهای چرب
   • بهبود عملکرد تولید مثلی
   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره