گاوهای انتظار زایمان

 • کنسانتره 10 درصد گاو شیری انتظار زایمان
 • پیش مخلوط 20 درصد گاوهای انتظار زایمان(حاوی نمک آنیونیک)
 • کنسانتره 10 درصد گاو شیری انتظار زایمان

  کنسانتره 10 درصد گاو شیری انتظار زایمان

   • افزایش آزاد سازی کلسیم از استخوان ها، باز جذب کلسیم از کلیه و جذب روده ای کلسیم
   • کاهش وقوع بیماری های متابولیک به ویژه تب شیر و متعاقب آن سایر اختلالات متابولیکی
   • کاهش بیماری های رحمی نظیر متریت و جفت ماندگی
   • کاهش تلفات و حذف در گله
   • افزایش تولید شیر پس از زایش
   • بهبود شاخص های اقتصادی گله
   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط 20 درصد گاوهای انتظار زایمان(حاوی نمک آنیونیک)

  پیش مخلوط 20 درصد گاوهای انتظار زایمان(حاوی نمک آنیونیک)

   • بهبود متابولیسم انرژی و پروتئین
   • کاهش تعادل منفی انرژی
   • بهبود عملکرد تولید مثلی
   • افزایش آزاد سازی کلسیم از استخوان ها، باز جذب کلسیم از کلیه و جذب روده ای کلسیم
   • کاهش وقوع بیماری های متابولیک به ویژه تب شیر
   • کاهش بیماری های رحمی نظیر متریت و جفت ماندگی
   • کاهش تلفات و حذف در گله
   • افزایش تولید شیر پس از زایش
   • بهبود شاخص های اقتصادی گله
   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره