پیش مخلوط سری کلاسیک دام پرواری

 مزایا

  • بهبود بازده خوراک و ضریب تبدیل
  • بهبود متابولیسم انرژی
  • تقویت سیستم ایمنی
  • افزایش وزن روزانه بیشتر