مکمل گاو شیری پاورفِلِکس

مزایای استفاده از مکمل ویتامینی و معدنی پاورفِلِکس بر گله های گاو شیرده

  • بهبود بازده خوراک
  • بهبود توازن نیتروژن در بدن
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • پیشگیری از ضایعات سم و کاهش لنگش و بهبود پوشش بدن
  • ارتقاء عملکرد تولید مثلی
  • کاهش حذف های اجباری در گله
  • افزایش گیرایی و نرخ آبستنی و کاهش روزهای باز