مکمل های غنی شده گاو شیری

مکمل های غنی شده گاو شیری

 

 • شامل مکمل ویتامینی NEO, PRO, MAX
 • شامل مکمل معدنی NEO, PRO, MAX
 • غنی شده با مونتسین، بیوتین و ویتامین C پوشش دار
 • کاهش تولید آمونیاک در شکمبه و افزایش جریان آمینو اسیدی و پپتیدی به روده کوچک بهبود توازن نیتروژن در بدن
 •  حذف باکتری های گرم مثبت در شکمبه و بهبود بازده خوراک 
 •  افزایش تولید پروپیونات در شکمبه و کاهش بالانس منفی انرژی 
 • پیشگیری از وقوع بیماری های متابولیک نظیر کتوز، اسیدوز و جابجایی شیردان
 •  بهبود متابولیسم اسیدهای چرب
 •  کاهش غلظت اسیدهای چرب غیر استریفیه پلاسما
 • بهبود عملکرد کبد در متابولیسم اسیدهای چرب
 • افزایش مصرف خوراک و بهبود متابولیسم انرژی
 • بهبود پوشش بدن
 •  جلوگیری از ضایعات سم و کاهش لنگش
 • افزایش سطح ایمنوگلوبولین های پلاسمای خون و بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 •  انتقال یون های آهن، از ترانسفرین ( موجود در پلاسما ) به فریتین
 •  افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی و کاهش تشکیل رادیکال های آزاد
 • شرکت در مکانیسم های اکسیداسیون و احیاء سلول 
 • افزایش تکثیر لنفوسیت ها و تقویت عملکرد سیستم ایمنی
 • کاهش آثار زیانبار ناشی از تنش های گرمایی و سرمایی