Skip to main content

مدیریت جیره های کاملاً مخلوط (TMR) به منظور جلوگیری از مشکلات در گاوهای شیری

مدیریت جیره های کاملاً مخلوط

تغذیه جیره های کاملاً مخلوط (TMR) به طور ایده آل باعث می‌شود باکتری‌های شکمبه در طول روز با مخلوط یکسانی از مواد مغذی مواجه شوند که این ثبات به بهبودی تخمیر کمک می‌کند که این امر منجر به مصرف بهتر خوراک، بهبود تولید شیر، سلامت و عملکرد تولید مثلی می‌شود. اما بایستی توجه داشت که تناقضات جزئی واجرای ناصحیح دستورالعمل‌ها در استفاده از جیره های کاملاً مخلوط به همان اندازه می‌تواند تولید شیر را کاهش و مشکلات سلامتی را افزایش می‌دهد. حذف زودرس یا حتی مرگ گاوها می تواند به شدت واکنش مربوط باشد.

  • در زمان تغذیه با جیره های کاملاً مخلوط کنترل موارد ذیل مهم است:
  • ماده خشک یا محتوای رطوبت علوفه و دیگر فرآورده‌های فرعی مرطوب تغذیه شده
  • مقدار TMR مصرفی
  • مقدار هر خوراک در یک بچ TMR همان گونه که مصرف گروه گاوها تغییر می‌کند.
  • اندازه‌ی ذرات TMR تغذیه شده
  • ثبات اندازه‌ی ذرات TMR مخلوط شده، تحویل داده شده و باقی مانده در آخور

تغییرات در محتوای ماده خشک علوفه‌ها و فرآورده‌های فرعی مرطوب

محتوای ماده خشک علوفه‌ی تازه و فرآورده‌های فرعی مرطوب باید حداقل ماهیانه دوبار و ترجیحاً به صورت هفتگی بررسی شود. محتوای ماده خشک مواد غذایی ذخیره شده در انبار نیز بایستی کنترل شود، زیرا تغییر در محتوای ماده خشک این مواد غذایی می‌تواند به شدت بر مخلوط مواد مغذی تغذیه شده تأثیر بگذارد و ممکن است منجر به کاهش تولید شیر یا افزایش مشکلات سلامتی شود.

زمانی که متخصصان تغذیه جیره گاوهای شیری را فرموله می‌کنند، تصور بر این است که گاو میزان مشخصی ماده خشک را از خوراک مشخص دریافت خواهد کرد. زمانی که خوراک مرطوب تر می‌شود TMR باید شامل خوراک بیشتری شود تا همان میزان ماده خشک برای گاو فراهم کند و مواد مغذی در نسبت صحیح خود حفظ شود. برعکس این حالت نیز صحیح است. زمانی که خوراک خشک تر می‌شود TMR باید شامل علوفه یا خوراک کمتری شود.

میزان TMR مصرفی

به منظور مدیریت مؤثر آخور، کنترل آخور بایستی به صورت روزانه انجام شود که چه میزان خوراک تغذیه شده و چه میزان خوراک از تغذیه قبلی در آخور باقی مانده است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بیش از یک شخص به گاوها خوراک بدهند مثلاً زمانی که فیدر وجود ندارد. هر فیدر می‌تواند به سرعت و به طور صحیح آنچه که افراد به گاو ها تغذیه می کنند را آماده کنند همچنین این دستگاه قادر است مقدار خوراک را بر این اساس تنظیم کند. متخصصان تغذیه با استفاده از این اطلاعات می توانند اطمینان حاصل نمایند که:

جیره تا حد ممکن اقتصادی است.

مصرف خوراک یا ماده خشک در گاوها مطابق انتظار باشد.

مشکلات بالقوه پیش از آنکه عملکرد و بهره وری را تحت تأثیر قرار دهند شناسایی شوند.

جدول 1 یک کاربرگ نمونه را نشان می‌دهد که می-تواند برای ثبت مصرف و امتناع از مصرف خوراک مورد استفاده قرار گیرد.

مدیریت مقدا‌ر خوراک موجود درهر بچ TMR

گاوهای شیرده نیاز دارند که خوراک با کیفیت روزانه 20 ساعت در اختیار آنها قرار گیرد، بنابراین TMR باید در 3 تا 9 متری فری استال یا محل استراحت قرار گیرد. بایستی خوراک در مقابل گاوها همواره وجود داشته باشد تا تحریک مصرف خوراک انجام شده و خوراک بیشتری مصرف شود. گاوها باید به گونه‌ای تغذیه شوند که در هر نوبت خوراک دهی تنها 5 درصد از خوراک وعده قبلی در آخور باقی مانده باشد. از نقطه نظر عملی این بدان معناست که تقریباً یک اینچ خوراک باید در وعده بعدی باقی مانده باشد و پسماند غذا در وعده بعدی باید مرتباً جمع آوری شود.

در زمان ساخت جیره های کاملاً مخلوط بسته به مقدار خوراک قابل تغذیه بایستی میزان علوفه، غلات و کلیه مواد تشکیل دهنده TMR به همان نسبت TMR فرموله شده اصلی تغییر یابند. اگر گاوها تمام خوراک تغذیه قبلی را خورده‌اند به آنها علوفه بیشتر ندهید.

یکی از رایج ترین اشتباهات زمان افزایش و یا کاهش میزان TMR ارائه شده، تغییر میزان علوفه ارائه شده و در عین حال ثابت نگه داشتن میزان غلات و دیگر مواد کنسانتره ای تغذیه به هر گاو است. این تغییر منجر به عدم تعادل جیره می‌شود که می‌تواند تولید شیر را کاهش داده یا منجر به مشکلات سلامتی در گاوها شود. روشی که بسیاری از گاوداران به وسیله آن مقدار مواد تشکیل دهنده TMR را تنظیم می‌کنند این است که خوراک را برای 2 تا 5 گاو بیشتر در نظر می‌گیرند.

اندازه ذرات TMR

گاوها باید مقدار مناسبی از علوفه یا الیاف بلند را در جیره‌های کاملاً مخلوط مصرف کنند تا حدی که بتوانند خوراک بلعیده شده را مجدداً جویده و نشخوار کنند. این عمل می‌تواند منجر به ترشح بزاق شودکه خود به سیستم بافری شکمبه کمک می‌کند تا حدی که باکتری ها بتوانند به طور مؤثری علوفه را هضم کنند. مطالعات نشان می‌دهند گاوهایی که مرتباً نشخوار می کنند می‌توانند روزانه 5 تا 6 پوند بزاق ترشح کنند. زمانی که متخصصان تغذیه جیره گاوهای شیری را متعادل می‌کنند در تلاشند که میزان مناسب الیاف یا “عامل جَوش” را فراهم کنند به طوری که ذرات بلند به اندازه کافی در شکمبه وجود داشته باشند تا نشخوار را تحریک کند.

زمانی که جیره های کاملاً مخلوط بیش از اندازه میکس شوند، اندازه ذرات علوفه کاهش می‌یابد. این امر به نوبه خود زمان نشخوار و ترشح بزاق را کاهش می‌دهد که می‌تواند باعث افزایش بروز مشکلاتی نظیر اسیدوز شکمبه، لنگش (مشکلات پا) ، جا به جایی شیردان، کاهش مصرف خوراک، کاهش چربی شیر، تقلیل وضعیت بدن (که ممکن است توانایی تولید مثل را کاهش دهد) و در موارد حاد مرگ ‌شود. به طور کلی اکثر مدل های میکسر خوراک های کاملاً مخلوط فقط به 3 تا 6 دقیقه زمان برای مخلوط کردن نیاز دارند.

جدول 1- کاربرگ ثبت میزان خوراکی که به گاوها داده می‌شود

تاریخ هفته ——————— ID گروه ————————–
وزن واگن TMR هنگام شروع خوراک دهی را در قسمت مقدار شروع و وزن واگن را زمانی که خوراک دهی را تمام کردید در قسمت مقدار پایان ثبت کنید. مقدار کل خوراک ( از کسر کردن مقدار پایانی از مقدار ابتدایی به دست می‌آید) را نیز ثبت نمایید.
میزان خوراک باقی مانده در آخور – وزن واقعی خوراک باقی مانده – می‌تواند ثبت شود و یا کدهای زیر می‌تواند برای نشان دادن خوراک باقی مانده در آخور استفاده شود.

E = آخور خالی است

1 = قطعات چوب ذرت (عمدتا چوب ذرت در آخور باقی می‌ماند)

2 = کافی (حدود یک اینچ خوراک بیشترکف آخور را می‌پوشاند)

F = پر ( پشته بزرگی از خوراک در آخور باقی مانده است.)

روزهای هفته زمان مقدار اولیه مقدار نهایی کل خوراک تغذیه شده مقدار خوراک باقیمانده در آخور
شنبه صبح
عصر
یکشنبه صبح
عصر

شکل 1- الک پنسیلوانیا شامل سه الک است که روی هم قرار گرفته‌اند. الک بالایی ذرات بزرگتر از 9/1 سانتی متر را نگه می‌دارد. الک میانی ذرات بین 9/1 و 8/0 سانتی متر را نگه می‌دارد. جعبه پایینی ذرات کوچکتر از 8/0 را نگه می-دارد.

اندازه ذرات جیره‌های کاملاً مخلوط (TMR) باید با استفاده از الک‌های جدا کننده پنسیلوانیا ارزیابی شود. (شکل 1 را ببینید). این جعبه جداگانه شامل سه الک است که ذرات خوراک را بر اساس اندازه ذرات به سه بخش تقسیم می‌کند.

این نتایج باید با مقادیر استاندارد توصیه شده برای TMR مورد ارزیابی قرار گیرد. درصدهای استاندارد مواد باقی مانده روی هر یک از سه الک در جدول 2 نشان داده شده است. مشاوران تغذیه بایستی الک های جدا کننده ذرات را برای ارزیابی اندازه ذرات خوراک در دسترس داشته باشند. در زمان هایی که 1) نوع علوفه تغییر می‌کند، 2) دستگاه میکسر جدید خریداری می شود. 3) اوگر یا تیغه‌‌های دستگاه چاپر تیز می‌شوند بایستی حتماً اندازه ذرات به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند.

جدول 2 – توزیع توصیه شده اندازه ذرات در هر یک از الک های جدا کننده پنسیلوانیا

علوفه یا خوراک محل الک در جعبه
بالا وسط پائین
جیره‌های کاملاً مخلوط (TMR) 15-5 50-40 50 >
سیلاژ ذرت 20-10 60-50 30 >
هیلاژ 20-10 50-30 45 >

غلظت TMR تغذیه شده یا باقی مانده در آخور

برای اطمینان از اینکه میکسر به طور مناسب و مداوم عمل می‌کند، نمونه های خوراک ریخته شده در آخور باید از چندین مکان مختلف نمونه گیری شود. برای مثال نمونه‌ها باید در ابتدا ، میانه و انتهای توالی خوراک دهی نمونه گیری شوند، در نهایت نتایج بایستی با یکدیگر مقایسه شوند تا مشکلات احتمالی تشخیص داده شوند.

خوراکی که در آخور مورد مصرف قرار نگرفته نیز بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی به تشخیص مشکل انتخاب خوراک (Sorting) توسط گاو کمک می‌کند. این تشخیص زمانی اهمیت می‌یابد که روزانه بیش از 7 پوند یونجه به ازای هر گاو از طریق TMR تغذیه می‌شود و میزان زیادی چوب ذرت در آخور باقی بماند. حتی زمانی که یک جیره متعادل به طور مناسب مخلوط شود، انتخاب ذرات علوفه منجر به مشکلاتی نظیر عدم تعادل مواد مغذی و فقدان الیاف مؤثر برای جویدن و نشخوار باشد. به علت عدم تعادل و فقدان فیبر موثر برای نشخوار کردن باعث بروز مشکلاتی می‌گردد.

به طور کلی، جیره‌های کاملاً مخلوط بایستی از 3 تا 6 دقیقه در هر بارگیری مخلوط شوند. در زمان بارگیری خوراک مرطوب، آنها را بیش از حد مخلوط نکنید.

 

دانلود مقاله


مقالات دیگر

اطلاعات تماس

از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید:

  • آدرس: اصفهان، خیابان جی، ابتدای خیابان تالار، ساختمان سپاهان‌دانه

  • سامانه ندای مشاور: 35080-031

  • آدرس پست الکترونیک: info@sepahandaneh.com


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت  سپاهان دانه پارسیان می باشد.