موفقیت کسب گواهینامه های IMS ,Free Sale, GMO Free, EC, TSE/BSE توسط شرکت سپاهان دانه پارسیان

شرکت سپاهان دانه پارسیان در راستای تحقق رسالت خود در تامین با کیفیت ترین مواد اولیه و نیز عرضه محصولات خود به بازار جهانی توانست با تکیه بر توانمندی و تلاش خویش، موفق به کسب گواهینامه های Free Sale, GMO Free, EC, TSE/BSE, IMS گردد. 

Get IMS FreeSale GMOFree EC TSE BSE Certificates

گواهینامه های EC و TSE/BSE بهداشت، سلامت مواد اولیه و ساختار فنی محصولات شرکت را تأیید می کنند و گواهینامه های GMO Free و Free Sale نشان می دهد که شرکت سپاهان دانه در تولید محصولات خود از هیچ گونه مواد اولیه تراریخته یا تغییر ژنتیکی شده استفاده نمی کند و می تواند محصولات خود را به صورت آزادانه در سطح جهانی به فروش رساند. به این ترتیب شرکت سپاهان دانه با هدف تهیه محصولات با کیفیت و سالم ضمن تأمین نیازهای بازار داخلی، توانمندی خود را در تولید محصولاتی مورد تأیید بازار جهانی به اثبات رسانید.