در طول تنش گرمایی سطح ویتامین E را در جیره گاوهای مسن تر افزایش دهید

تغییرات محیطی و فیزیولوژیکی دام نظیر زایش، تولید شیر و تنش گرمایی اساساً تقاضای دام را برای مصرف اکسیژن افزایش می دهد. این افزایش نیاز به اکسیژن معمولاً به افزایش تولید ترکیبات اکسیژن فعال خطرناک منجر می گردد. قاعدتاً این بایستی با یک آنتی اکسیدان نظیر ویتامین E خنثی گردد.