فصلنامه داخلی دانش دامپروری شماره 11 ویژه دام

Quarterly journal of animal husbandry
 

 

 

فهرست مقالات

 

اصول توازن آمینواسیدها در جیره گاوهاي شیري و اثر آن بر بازدهی استفاده از نیتروژن

التهاب طی دوره انتقال به دوره شیردهی: بحث هاي جدید با تکیه بر یافته هاي پیشین

اسید هاي چرب ضروري در جیره نشخوارکنندگان

نقش عنصرکروم در تغذیه گاوهاي شیري

مصاحبه

سوال مسابقه

 

 

شماره ۱۱ - ویژه دام

حجم فایل: حدود ۶ مگابایت