کیفیت آب مصرفی گوساله ها

آب بیش از 58 درصد از وزن بدن یک گوساله تازه متولد شده را تشکیل می دهد. پیش از تولد پیرامون جنین را آب آمنیوتیک فرا گرفته که بیش از 29 درصد آن آب است. در محیط رحم نمو جنین تنها با آب انتشار یافته از پلاسمای خون مادر که حاوی 29 درصد آب است فراهم می شود و در زمان تولد دارای بیشترین سهم آب می باشد و آب مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و نمو بافت ها را فراهم می آورد.