Nitrogen contamination

کاهش میزان دفع و آلودگی نیتروژنی از مزارع پرورش طیور

کاهش آلوده کننده های محیطی بالقوه مبحثی مهم برای توسعه پایدار در صنعت طیور است. تجمع مدفوع و نیتروژن اضافی سلامت حیوان و انسان و بهداشت زمین و آب های سطحی را در معرض خطر قرار می دهد. امروزه در صنعت طیور به طور معمول به منظور تنظیم جیره و بهبود قابلیت هضم مواد مغذی از اسیدآمینه های مصنوعی و مکمل های آنزیمی استفاده می شود. اگرچه هنوز آماده سازی جیره با مواد مغذی کافی و حداقل مقدار نیتروژن اضافی که در عین حال تضمین کننده رشد بهینه و عملکرد سلامتی نیز باشد یک چالش است. در این مقاله به بررسی رهیافت های مختلف مؤثر بر بهبود فرمولاسیون جیره در سیستم های تولید طیور، پرداخته شده است. هم چنین استفاده از اسیدآمینه های کریستاله شده و منابع پروتئین گیاهی دست ورزی شده ژنتیکی در صنعت طیور با توجه به بهینه کردن سطح نیتروژن در جیره های طیور مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت در رابطه با کاربرد مفهوم نسبت پروتئین ایده آل در آماده سازی جیره طیور به عنوان ابزاری برای بهینه کردن سطح نیتروژن بحث شده است.