پرورش گاومیش در جهان

Breeding buffalo in the world

گاومیش با نام علمی  Bubalus bubalis پستانداری از خانواده گاوسانان محسوب می‌شود. بیشترین تعداد گاومیش در قاره آسیا (5/95 درصد که بیشتر آن در هندوستان است) و آفریقا (7/3 درصد که بیشتر آن در کشور مصروجود دارند) زیست می‌کنند. اهلی شدن گاو میش در طی 5000 سال پیش اتفاق افتاده است که در مقایسه با اهلی شدن گاوهای مناطق معتدل اروپا (Bos taurus) و گاوهای کوهان دار بومی آسیا (Bos indicus) که 10000 سال پیش اهلی شده‌اند، می توان گفت دیرتر اهلی شده‌اند. گاومیش آسیایی به دو زیر گونه شامل گاومیش رودخانه‌ای (River Buffalo) و گاومیش باتلاقی (Swamp Buffalo) تقسیم می‌شوند. که از نظر شکل ظاهری، ژنتیکی و نیز نوع بهره برداری با یکدیگر متفاوت می‌باشند. گاومیش های باتلاقی سبک‌تر بوده و وزن دام نر بالغ از 325 تا 450 کیلوگرم متغیر است. این در حالی‌است که وزن گاومیش نر بالغ رودخانه‌ای از 450 تا 1000 کیلوگرم متغیر است. گاومیش باتلاقی عمدتاٌ به منظور نیروی کار پرورش داده می‌شود ضمن آنکه قادر به تولید 600 کیلوگرم شیر در سال می باشد. اهمیت گاومیش رودخانه‌ای به کمیت و کیفیت بالای شیر تولیدی آن مربوط می‌شود. گاومیش‌های رودخانه‌ای بطور کلی دارای جثه‌ای بزرگ، شاخ‌های پیچیده هستند که قسمت اعظم آن در کشورهای هند و پاکستان و بعضی کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران زیست می‌کنند. این گاومیش‌ها وارد شدن به آب تمیز را ترجیح مي دهند و در درجه اول بمنظور تولید شیر و در درجات بعدی به منظور تولید گوشت و نیروي کار پرورش داده می‌شوند. گاومیش هاي باتلاقي داراي جثه کوچک ولي توپر و محکم هستند که عادت به غوطه وري و تفریح در باتلاق ها و مرداب ها  دارند. گاومیش‌هاي باتلاقي عمدتاً در کشورهاي جنوب شرق آسیا زیست مي کنند. تولید شیر و گوشت از گاومیشهاي کشورهاي آسیا در طي دهه هاي گذشته روند متغیري از خود نشان داده است، بدین صورت که در کشورهایي از قبیل هندوستان، سریلانکا، پاکستان و چین، شیر گاومیش به ازای هر حیوان به ترتیب حدود44/2 درصد، 1درصد، 45/1 و 55/1 درصد افزایش داشته است. تولید گوشت گاومیش فقط در کشور پاکستان رشدي معادل43/1درصد داشته، در حالي که در دیگر کشورها مقدار تولید یا ثابت بوده و یا کاهش داشته است. در سطح آسیا اگر چه تولید شیر گاومیش حدود 26/2 درصد افزایش داشته، لیکن تولید گوشت گاومیش همچنان کاهش داشته است.