پرندگان چه می گویند؟

What do birds say
عباس صانعی - مهشید ابراهیم نژاد
گروه تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان

جوجه ها نمی توانند صحبت کنند اما توانایی شگفت انگیزی در شنیدن صداها دارند هر فردی که یکبار از یک مزرعه پرورش طیور بازدید کرده باشد شنیدن این صداها را تجربه کرده است! پژوهشگران معتقدند که این صداها می توانند مفهومی بیشتر از یک سر و صدای بیهوده و بی هدف داشته باشند.