clever birds

پرندگان به مراتب باهوش تر از آن هستند که تصور می کنید

"دوستان پرنده" ما به اندازه سایر پستانداران، عاطفی، اجتماعی و پیچیده هستند. پرندگان دارای خصوصیات متمایزی هستند و قادرند برای رسیدن به آنچه که می خواهند رفتارهای فریبنده ای انجام دهند!
مشاهده شده برخی گونه های پرندگان از نظر سطح هوش، پیچیدگی عاطفی و تعامل اجتماعی هم تراز با پستانداران هستند. نتایج مطالعات علمی بر روی شناخت، احساسات، خصوصیات و رفتارهای اجتماعی جوجه ها، در محدوده مورد بررسی نظیر آگاهی، اثرات شناختی، یادگیری اجتماعی و خویشتن داری، در حیوانات مورد مطالعه، نشان داده که جوجه ها از لحاظ شناختی و عاطفی باندازه پرندگان و پستانداران دیگر پیچیده هستند و به خوبی می دانند چگونه از مهارت هایشان به نفع خود استفاده کنند!