ویروس برونشیت عفونی در طیور

Bronchitis virus in poultry

ویروس عفونی برونشیت (IBV) قبل از هرچیز یکی از عوامل زیان بار اقتصادی در صنعت طیور است. ویروس عفونی برونشیت که به طور معمول رخ میدهد از پاتوژن های پر اهمیت اقتصادی طیور تجاری است. نتایج اقتصادی برای صنعت طیور شامل مرگ ،عقب ماندن از رشد و از دست رفتن میزان گوشت پرنده است .علاوه بر این کاهش تولید تخم مرغ، کاهش کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ و کاهش میزان هیچ نیز در طیور  تخمگذار و مادرها نیز علاوه بر تاثیر در نژادهای گوشتی  دیده میشود. جدا از این  در برخی سویه ها آسیب های نفرونی سبب آسیب های کلیوی نیز میشود پاتوژن های  ثانویه می توانند باویروس ترکیب شده  وافزایش مرگ و میروعوارض را به دنبال داشته باشند.

RNA تک رشته ای ویروس استاندارد برونشیت سبب قابلیت های بیشمار در تغییر خود بخودی موتاسیون بواسطه نوترکیبی ژنتیکی و ظهور واریانت های جدید می گردد. از زمان جدا سازی اولین ویروس برونشیت در سال 1937تقریبا در تمام نقاط دنیا بیماری دیده شده است.علاوه بر این، اغلب کشور ها در حال حاضر آشنا با سویه های بومی ویروس برونشیت هستند.با وجود اینکه از سویه های زنده وغیرفعال واکسن بطور معمول استفاده می شود.یکی از مهمترین مشکلات کنترل برونشیت وابسته به ظهور واریانت های ویروس است.این مقاله در ادامه به بررسی این تحقیقات در مورد ویروس برونشیت می پردازد.