هفت دلیل برای اینکه چرا جوجه ها هورمون مصرف نمی کنند

Chickens do not consume hormone

بسیار اتفاق افتاده که در برخوردهای روزمره در موقعیت های متفاوت مثلا صندلی مجاور شما در هواپیما و یا در اجتماعات وقتی فرد مقابل متوجه می شود که شما به نحوی از انحاء در رابطه با صنعت پرورش طیور و یا تغذیه طیور می باشید این سوال را از شما پرسیده که:
"چرا شما به غذای جوجه ها هورمون اضافه می کنید؟!!"
فرم پرسشی سوال که، چرا؟ به جای اینکه آیا؟ بر میزان بالای اطلاعات غلط شایع در بین افکار عمومی تاکید دارد. در صورتیکه همه صاحب نظران صنعت تغذیه به سادگی از نادرستی آن اطلاع دارند.