نکات فنی و کاربردی در تغذیه و مدیریت گاوهای دوره انتقال

Transferring-cattle-management

گاوهای خشک مرحله فار آف (Far-off)

وزن بدن گاو را در طول اواخر دوره شیردهی تا قبل از رسیدن به دوره خشکی اندکی افزایش دهید. در اواخر دوره شیردهی راندمان تبدیل انرژی خوراک به ذخایر بدنی با بازده بیشتری (70 تا 75 درصد) نسبت به دوره خشکی (55 درصد) صورت می‌گیرید.

گاوهای خشک مرحله انتظار زایمان (Close-up)

مورد انتظار است که 2 تا 3 هفته مانده به زایش خوراک مصرفی تا 5 درصد و 3 تا 5 روز قبل از زایش خوراک مصرفی تا 30 درصد کاهش یابد. اگر ماده خشک مصرفی روزانه 12 کیلوگرم باشد، کاهش 590 گرمی ماده خشک روزانه مورد انتظار خواهد بود. در یک هفته قبل از زایش ماده خشک مصرفی ممکن است حدود 6/3 کیلوگرم کاهش یابد.

گاوهای تازه زا (Fresh)

مکمل چربی را به جیره گاوهای تازه زا اضافه کنید. قطعاً با این راهکار قادر خواهید بود کاهش وزن گاوهای تازه زا را به حداقل برسانید.