نکاتی در مورد مصرف واکسن در طیور

Use of vaccine in poultry

یکی از برنامه های خیلی مهم و حائز اهمیٌت در پرورش طیور انجام واکسیناسیون به موقع می باشد. معمولاً در مناطقی که مرغداری ها نزدیک به هم قرار دارند بهترین را برای جلوگیری از انتشار بیماری ها انجام واکسیناسیون دقیق میباشد که برای هر منطقه ممکن است فرق کند و حتماً باید این امر با مشاوره یک دکتر دامپزشک همراه باشد .تهیه واکسن هم به نوبه خود بسیار مهم میباشد و شما باید مطمئن گردید که شرایط نگهداری آن طبق دستور سازنده واکسن باشد

 معمولاً واکسن را باید در درجه دمای 2 الی 8 درجه سانتیگراد نگهداری کرد . یک مرغدار هر چند باتجربه باشد و دارای مدیریت قوی هم باشد نمیتواند تصور نماید که میتوان بدون واکسن جلوی بیماری را گرفت ، چون بطور کلی مدیریت صحیح هم نمیتواند جلوی انتشار بیماری را بگیرد و بلعکس واکسیناسیون دقیق هم نمیتواند جای مدیریت را بگیرد . پس بطور کلی یک مرغدار باید هر دو فاکتور را مد نظر داشته باشد . واکسن در طیور به طور معمول به چهار صورت انجام میگیرد :