نه نکته مدیریتی آب مصرفی در گاوهای شیری

گوساله ها برای رشد مناسب به آب با کیفیت نیاز دارند. تحقیقات انجام شده در دانشگاه کنتاکی نشان می دهد مصرف استارتر در گوساله هایی که از آب با کیفیت محروم بودند 31 درصد و افزایش وزن این گوساله ها در مقایسه با گوساله هایی که به آب تازه دسترسی داشتند 38 درصد کاهش داشت. علایم رایج نشان دهنده ی کاهش کمیت و کیفیت آب مصرفی در گوساله ها عبارتند از: افزایش شیوع اسهال و ناراحتی های گوارشی،کاهش توانایی سیستم ایمنی، کاهش اضافه وزن روزانه و بازده خوراک، کاهش مصرف خوراک و رفتارهای نامنظم خوراک خوردن.