حضور سپاهان دانه در نمایشگاه کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

حضور گروه بین المللی سپاهان دانه در نمایشگاه کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان