نقش کیلات های عناصر معدنی کم مصرف در تغذیه و سلامت طیور

نقش کیلات های عناصر معدنی کم مصرف در تغذیه و سلامت طیور

در مطالعه حاضر اثرات استفاده از اشکال مختلف عناصر روي، منگنز و مس جیره غذایی بر صفات تولیدی و عملکردی مرغان تخمگذار مورد مقایسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه استفاده از شكل آلي يا مخلوط آلي و غيرآلي عناصر فوق موجب افزايش غيرمعني‌دار ضخامت پوسته، استحكام پوسته، درصد پوسته، درصد خاكستر پوسته، شاخص شكل پوسته، وزن زرده، شاخص رنگ زرده و واحد هاو و همچنين افزايش غلظت عناصر روي و مس در پوسته تخم مرغ می گردد. استفاده از عناصر روي، مس و منگنز به شكل مخلوط آلي و غيرآلي افزايش توليد تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ، بازده توده تخم‌مرغ، خوراك مصرفي و بهبود ضريب تبديل غذايي و كاهش درصد تخم مرغ‌هاي شكسته را بهمراه دارد.

در بينها اشكال مختلف، استفاده از فرم غيرآلي(شكل‌اكسيد) عناصر فوق موجب افزايش غلظت منگنز در خاكستر پوسته تخم مرغ شد ولي این فرم، بر صفات كيفي و صفات توليدي كمترين بازدهي را داشت. با توجه به اينكه هدف از انجام اين تحقيق بررسي اثر شكل استفاده و مقدار عناصر فوق بر مقاومت پوسته تخم مرغ و بهبود صفات توليدي بود. بهترين نتيجه با مصرف Cu-Met mg/kg7، MnO mg/kg35،Mn-Met  mg/kg40، ZnO mg/kg25 و Zn-Met mg/kg40، براي بهبود صفات كيفي و صفات توليدي در مرغان تخمگذار پيشنهاد مي‌شود.