نقش عنصرکروم در تغذیه گاوهای شیری

اولین بار شوارتز و مرتز (1959) گزارش کردند که کروم سه ظرفیتی عامل موجود در مخمر آبجو است که می تواند اختلال متابولیسم گلوکز در موش های تغذیه شده با جیره حاوی مخمر آبجو را بهبود دهد. عنصر کروم نقش مهمی در متابولیسم کربوهیدرات ها و لیپید ها دارد که از مهم ترین عناصر معدنی کم مصرف در تغذیه انسان و دام ها می باشد(وینسنت، 1999).