نقش برخی مواد معدنی ضروری در رژیم غذایی گاوهای شیری

Minerals in dairy milk
مواد تغذیه ای معدنی یکی از کم توجه ترین اجزا در رژیم غذایی گاوهای شیری می باشند .  به نظر نویسنده مکملهای معدنی بعنوان یک ابزار مدیریتی ، ضروری می باشد که گاوداران باید نحوه و چگونگی استفاده از آنها را در گله هایشان یاد بگیرند و اینکه چگونه بوسیله استفاده از این مکمل ها میتوان از هزینه های بسیار گران و بدون توجیه اقتصادی ، جلوگیری کرد و از طرف دیگر چگونه باعث افزایش راندمان تولید و بهره وری در گله هایشان خواهد شد .
پس از رعایت موارد مذکور ، انجام یک مدیریت خوب در اجرای برنامه های آمیزشی گله و نیز جبران کمبودهای مواد معدنی ایجاد شده که ناشی از کمبود این مواد در خاک و یا دیگر فاکتورهای محیطی تاثیر گذار بر این مواد باشد احتمالاً مهمترین عوامل موثری هستند که ما درجهت نگهداری سلامت گله و بهبود تولیدمثل به آن احتیاج داریم .