مکمل های بِیسیک

مزایای استفاده از مکمل ویتامینی و معدنی بِیسیک بر دام ها:

  • تقویت سیستم ایمنی
  • بهبود عملکرد تولید مثلی 
  • کاهش حذف های اجباری در گله
  • کاهش وقوع بیماری های متابولیک و عفونی
  • بهبود بازده خوراک مصرفی