مکانیسم عملکرد سیستم ایمنی طیور

Poultry Safety Function

در صنعت طیور ناگزیر از محافظت پرندگان علیه طیف وسیعی از بیماریها می باشیم. پاسخگویی به این سوال که چرا پرندگان قادر به محافظت از خود نیستند آسان نبوده و باید ابتدا از پیچیدگی سیستم ایمنی طیور آگاهی یابیم. سیستم ایمنی جوجه شامل بورس فابریسیوس، تیموس، مغز استخوان، طحال، لوزه های سکومی و گره‌های لنفاوی اولیه می باشد. اعمال اصلی سیستم ایمنی به وسیله سلولهای تخصص یافته یعنی لنفوسیت ها انجام می شود. سیستم ایمنی با سلولهای دودمان لنفوسیت ها که در خلال اولین هفته انکوباسیون کیسه زرده جنین منشا می گیرند، آغاز می گردد. سلولهای دودمان به تیموس و بورس فابریسیوس مهاجرت می‌کنند. این سلولها در تیموس به صورت سلولهای T و در بورس فابریسیوس به صورت سلولهای B بالغ می‌گردند. تیموس و بورس فابریسیوس به عنوان بافت‌های لنفاوی مرکزی تلقی شده و فراهم آوردنده سلولهای B  و T برای سایر بافت‌های لنفاوی می باشند. 2 یا 3 روز قبل از خروج جوجه از تخم سلولهای T  شروع به ترک تیموس می کنند. آزاد شدن سلولهای T از تیموس تا مرحله بلوغ جنسی ادامه می یابد. سلولهای B تقریبا از روز پانزدهم انکوباسیون مهاجرت از بورس را آغاز می کنند. مهاجرت اصلی سلولهای B قبل از سن 9 هفتگی به وقوع می پیوندد و فعالیت بورس قبل از بلوغ جنسی از بین می رود. هرکدام از این دونوع سلول در جریان خون به گردش در می ایند. مقدار لنفوسیت های T و B در جریان خون به ترتیب 70 و 30 درصد می باشد.