مکانیسم اثر پری بیوتیک ها در بهبود عملکرد دستگاه گوارش

The effect of probiotic in the gastrointestinal tract

مصرف پری بیوتیک ها می تواند سبب افزایش جذب کلسیم در بدن شود. اگرچه رودة کوچک جایگاه اصلی جذب کلسیم در انسان است، اما این اعتقاد وجود دارد که مقادیر عمده کلسیم در سراسر رودة بزرگ جذب می شوند، باعث افزایش جذب کلسیم خواهند شد و این می تواند برای پری بیوتیک ها یک امتیاز محسوب گردد. 

مکانیسم های مختلفی برای افزایش جذب کلسیم به وسیله پری بیوتیک ها در نظر گرفته شده اند.

برچسب ها: پری بیوتیک, دستگاه گوارش, جذب کلسیم