مقاومت به انسولین در گاوهای شیری دوره انتقال

حفظ سطح گلوکز خون در دامنه های فیزیولوژیک طبیعی بسیار مهم است. در مقایسه با سایر پستانداران، متابولیسم گلوکز نشخوارکنندگان با غلظتهای پایین گلوکز خون و پاسخ کم بافت­های محیطی به انسولین مشخص می شود. در نشخوارکنندگان، گاوهای شیری یک وضعیت ویژه­ای در ارتباط با متابولیسم گلوکز را به کار می گیرند. جریان بالای گلوکز به طرف پستان و انتقال از آبستنی به شیردهی، منجر به این امر شده که متابولیسم گلوکز گاوهای شیری مثالی از این باشد که چه طور انتخاب ژنتیکی شدید می­تواند متابولیسم را به طور دقیق کنترل کند.