مقالات تیم تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه در معتبرترین کنگره دام و طیور دنیا

مقالات تیم تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه در معتبرترین کنگره دام و طیور دنیا "British Society of Animal Science" پذیرفته شد.

مقالات تیم تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه تحت عنوان

1. Comprison of bioavailability of different commercial sources of choline for broiler chickens

2. Comprison of bioavailability of different commercial sources of dicalcium phosphate for broiler chickens

در معتبرترین کنگره دام و طیور دنیا "British Society of Animal Science" جهت ارائه سخنرانی و چاپ پذیرفته شد. این کنگره در6 و 7 آوریل سال 2016 در کشور انگلیس برگزار خواهد شد. قرار گرفتن نام دکتر حمیدرضا قلمکاری، مدیر عامل مجتمع تولیدی بازرگانی سپاهان دانه در لیست نویسندگان این نشریه مطرح و برجسته، مایه مباهات و فخر جامعه علمی است.

Research and development team articles