مقادیر مواد معدنی مورد نیاز گاوهای انتظار زایمان را مورد نظارت قرار دهید

Minerals required for delivery cows

مواد معدنی جزء کوچکی از جیره گاوهای انتظار زایمان هستند ولی نقش بزرگی در جلوگیری از بیماریها ی متابولیکی و سایر مشکلات بازی می کنند . هم کمبود و هم اضافی آنها می تواند باعث مشکلات شود. هنگام افزودن مواد معدنی به جیره انتظار زایش ما باید درباره سه حوزه نگرانی داشته باشیم : مقداری که مورد نیاز می باشد تا احتیاجات پایه گاوها تامین شود، مقادیری که نیاز است تا احتیاجات رشد جنین مرتفع گردد و چه مقادیر معینی افزودن یا کاستن از مواد معدنی مورد لزوم می باشد تا از مشکلات متابولیکی پیشگیری شود و باعث افزایش سلامتی گاو گردد. مواد معدنی مورد نیاز برای نگهداری و رشد جنین در گاوهای خشک نسبتا کم بوده و براحتی تامین می گردند. بنابراین با نزدیک شدن زمان زایمان ، موازنه مواد معدنی باید تغییر کرده تا از مشکلات متابولیکی پیشگیری شود. شما شاید بتوانید با افزودن و یا حذف مواد معدنی از جیره گاوها دو یا سه هفته قبل از زایمان مشکلات متابولیکی را به حد اقل برسانید . جدول زیر راهنمایی هایی را ارائه کرده و تغییرات مواد معدنی را که برای دوره خشکی و انتظار زایش نیاز میباشد را نشان می دهد. نیاز است که مجددا گفته شود که گاوها به مقادیری از مواد و نه حجم زیادی از آنها در جیره ( درصد یا قسمت در میلیون) نیاز دارند . همانطوریکه یک گاو به زمان زایمان نزدیک میشود ، مقدار مصرف مواد غذایی آن کاهش می یابد . پس غلظت مواد معدنی جیره باید به صورتی که گاوها مقادیر کافی از مواد معدنی را مصرف نمایند افزایش یابد. مصرف بالای مواد غذایی در طی دوران انتظار زایش خوب میباشد ولی به هنگام تنظیم جیره بهتر است که محافظه کار بوده و برای بیشتر گاوهای هولشتاین مصرف مواد معدنی را در هر روز روی مقدار 9.8 تا 10.8 کیلوگرم ماده خشک مصرفی محاسبه نماییم. در این مقاله تعدادی از مشکلات متابولیکی و مواد معدنی و یا مواد معدنی مرتبط با مشکلات متابولیکی آورده شده است.