مسئله لنگش درگله های گاو های شیری و ارتباط آن با تولید شیر

لنگش در گاوهای شیری یک مشکل اساسی محسوب می شود که اثر قابل توجهی بر رفاه و آسایش حیوان دارد و می تواند سبب عملکرد ضعیف و کاهش بهره وری گردد. به طور کلی اگر بخواهیم عوامل ایجاد کننده لنگش را دسته بندی کنیم میتوان به سه دسته : 1- تغذیه ای 2- مکانیکی و 3- میکروبی تقسیم نمود.