مرغداری های هوشمند

بخش عمده هزینه ها در یك واحد مرغداری را خوراك تشكیل می دهد كه حدود 70 – 50 % کل هزینه های تولید را شامل می شود، در حال حاضر سیستم های خوراک دهی طیور موجب اتلاف بخش قابل توجهی از خوراک می شوند و میزان مصرف خوراک، نمودارهای رشد پرندگان و سایر عوامل محیطی مؤثر را در زمان واقعی محاسبه نمی کنند، در این روش ها طیور براساس نیاز واقعی خود غذا نمی خورند این موضوع موجب افزایش تنش و درگیری در میان آنها می شود که از جمله عوارض آن می توان به افزایش میزان تلفات و کاهش بهره وری و سود دهی اقتصادی اشاره کرد.