مديريت مطلوب برای بهترين عملكرد

Desirable management

در مزارع پرورش گاوهاي شيرده،علاوه بر توليد مطلوب شيركه از گاوهاي پر توليد مورد انتظار است،،مديريت ازمناسب نيز بايد اعمال شود.
اين مقاله شماري از جنبه هاي مديريتي را كه مي تواند در افزايش توليد شير نقش عمده داشته باشد را شرح مي دهد

اندازه گيري شير و تر كيبا ت آن
مقدار توليد شيرو تركيباتي همچون چربي و پروتئين بوسيله كيلوگرم قابل اندازه گيري است.در هر دوره شيردهي كيلو گرم چربي و پروتئين به ازاي هر گاو بعنوان معياري براي رتبه بندي گاوها استفاده مي شود.از آنجائي كه توليد شير در هر گروه سني در مقايسه با گروه ديكر متفاوت است،مقدار توليد شير بايد بر اساس سن استاندارد ،تصحيح شود. براي اين نحو مقايسات، اولين شيردهي تليسه ها مد نظر گرفته مي شود. يك مدير خوب با دانستن ميزان توليد شير به ازاي هر گاو،قادر به تصميم گيرهاي مناسب مديريتي در مزرعه خواهد بود.به عنوان مثال ركوردهاي توليد شيربه ازاي هر گاو،تعيين كننده اصلي نحوه تنظيم جيره مناسب مي باشد.